Two Tahitian women. 1899

Two Tahitian women. 1899